El CAIT és un centre-observatori de recerca i documentació de nova creació, centralitzat en l'ETSA-URV Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, a Reus.


Objectius

La finalitat essencial del projecte consisteix en la innovació, desenvolupament i transferència en la recerca arquitectònica, concretament en matèria de patrimoni arquitectònic i paisatgístic. La novetat respecte a altres grups de recerca semblants radica en la pretensió de contextualitzar geogràficament les dades obtingudes mitjançant GIS (ciències d'informació geogràfica) com una eina d'anàlisi i expressió.

Un dels objectius consisteix en la incorporació al nostre projecte de les bases urbanístiques de Catalunya, l'aplicació principal de la qual sigui el visor de consulta. Es tracta d'un mapa únic, elaborat amb protocols d'estandarització del tractament de la informació. A arrel del que es desprèn del nostre intercanvi, els nostres procediments s'han d'adaptar als diferents protocols de manera que permeti una integració directa, amb l'enriquiment mutu que això suposa.

El projecte es desenvolupa inicialment en la província de Tarragona, tot i que un dels objectius proposats és la transferència de coneixements, resultats i procediments a universitats i institucions en matèria de patrimoni arquitectònic i paisatgístic, tant a nivell nacional com internacional.


Investigadors

Investigador Principal:
Gillermo Zuaznabar Uzkudun: guillermo . zuaznabar (at) urv . cat

Investigadors en actiu:
Juan Fernando Rodenas García: juanfernando . rodenas (at) urv . cat
Jose Ramón Domingo Magaña: joseramon . domingo (at) urv . cat
Manuel Ferrer Sala
Alfons Civit Martínez: alfons . civit (at) urv . cat
Lluc Sumoy Van Dyck

El CAIT es nodreix també de la participació d'estudiants en activitats docents o amb beca de col·laboració.


Entitats col·laboradores

Entitats que han adquirit compromisos de col·laboració amb el CAIT:

Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
 
Demarcació de Tarragona
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
 
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona


És voluntat del CAIT poder posar a disposició del públic algunes de les característiques de la informació que s'obtingui en cada recerca. Per fer-ho, es compta amb un visor client de mapes connectat a un servidor propi, de cartografia digital.
El servidor de cartografia consisteix en un QGis Server sobre Apache. El client de mapes és Lizmap, de 3Liz, que treballa sobre json/jelix i OpenLayers.
Cada mapa inclou una determinada informació que es pot activar i desactivar per capes i en funció de l'escala de representació. El mode de representació gràfica, i també la quantitat de capes a creuar, dependrà de cada projecte. La informació que s'inclou en les entitats consultables pot enllaçar amb fitxes pròpies o amb terceres pàgines.
La gran quantitat d'informació a processar i grafiar pot alentir o col·lapsar el sistema servidor-client, depenent de les capes que demaneu al nostre servidor o de les característiques tècniques del vostre ordinador i navegador.
El visor de mapes està permanentment en construcció, per millorar la informació existent i afegir-ne de nova.
Per impedir peticions de robots cal entrar amb nom d'usuari i contrasenya al visor de mapes. Utilitzeu si us plau el nom Visitor i la contrasenya Visitant en aquesta pàgina

Adreça

Centre d'Anàlisi Integral del Territori (cait)
Escola d'Arquitectura de Reus (ear-URV)
Av. de la Universitat, 1
43204 Reus

Crèdits

Aquesta pàgina web ha estat realitzada mitjançant la plantilla Fractal realitzada per HTML5UP (cc lliure sota reconeixement). El visor de mapes és Lizmap, elaborat per 3Liz, mitjançant servidor QGis sobre Apache i client Openlayers.

Nota legal

Aquest lloc web no recol·lecta cookies dels seus usuaris, però sí que conserva les adreces IP de qui s'hi ha connectat, amb funcions de millora del servei i d'autoprotecció. La connexió a aquest lloc web implica l'acceptació de les restriccions que s'hi exposi, així com l'acceptació de les legislacions vigents. El CAIT no es fa responsable pel contingut dels enllaços a terceres pàgines.

The CAIT is a center and observatory for research and documentation, with central office at the Rovira i Virgili University Graduate School of Architecture (ETSA-URV) in Reus.


Objectives

The essential purpose of the project is innovation, development and transfer in architectural research, particularly focused on architectural heritage and landscape. The novelty compared to other similar research groups resides in the attempt to geographically contextualize obtained data through GIS (geographic information sciences) as an analysis and expression tool.

One of the objectives is the incorporation into our project of the urban planning bases, to be available as a map viewer. This is a unique map, built through standardization protocols, thus offering a graphically consistent and layered map of urban planning. Linking our project to those bases should involve the adoption of their protocols to allow transparent sharing of resources as one of the main mutual benefits.

The project was initially developed in the province of Tarragona, although one of the objectives is the transfer of knowledge, results and procedures to universities and institutions in the field of architectural heritage and landscape, both nationally and internationally.


Research team

Main researcher:
Gillermo Zuaznabar Uzkudun: guillermo . zuaznabar (at) urv . cat

Active researchers:
Juan Fernando Rodenas García: juanfernando . rodenas (at) urv . cat
Jose Ramón Domingo Magaña: joseramon . domingo (at) urv . cat
Manuel Ferrer Sala
Alfons Civit Martínez: alfons . civit (at) urv . cat
Lluc Sumoy Van Dyck

The CAIT draws also in the participation of students during class activities or collaboration grants.


Partners

Entities which took partnership agreements with the CAIT:

Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
 
Demarcació de Tarragona
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
 
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona


CAIT's will is giving public access to some of the characteristics of the information obtained in every research. To do this, a map client viewer is enabled, and connected to our own server of digital cartography.
The cartography server consists in a QGis Server working over Apache. The maps client is Lizmap, by 3Liz, using  json/jelix and OpenLayers.
Every map includes some information which can be enabled or disabled by layers and depending on the representation scale. Graphics representation, and the amount of layers to cross-render, depend on the characteristics of every project. The information included in features' database can link to own pages or third-party pages.
The large amount of information to process and render can slow or collapse the server-client system, depending on the layers you ask to our server or technical specifications of your computer and surfer.
The map viewer is permanently under construction, to enhance existing information and add new one.
To avoid petitions from bots you must access using password and username. Please use the name Visitor as username and password Visitant in this page.


Address

Centre d'Anàlisi Integral del Territori (cait)
Escola d'Arquitectura de Reus (ear-URV)
Av. de la Universitat, 1
43204 Reus

Credits

This webpage was composed using the template Fractal made by HTML5UP (cc free under attribution). The mapviewer is Lizmap, made by 3Liz, using QGis server over Apache and Openlayers client.

Legal warning

This website doesn't use cookies to collect data of its users, but it does collect the IP addresses in order to enhance the site and for self-protection. Using this website implies the acceptance of its restrictions and the acceptance of the current laws. The CAIT is not responsible of third party linked webs content.

El CAIT es un centro-observatorio de investigación y documentación de reciente creación, centralizado en la ETSA-URV Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, en Reus.


Objetivos

La finalidad esencial del proyecto consiste en la innovación, desarrollo y transferencia en la investigación arquitectónica, concretamente en materia de patrimonio arquitectónico y paisajístico. La novedad respecto a otros grupos de investigación análogos, radica en la pretensión de contextualizar geográficamente los datos obtenidos mediante GIS (ciencias de información geográfica), como un instrumento de análisis y expresión.

Uno de los objetivos consiste en la incorporación a nuestro proyecto de las bases urbanísticas de Catalunya, cuya principal aplicación es el visor de consulta. Se trata de un mapa único, elaborado con protocolos de estandarización del tratamiento de la información. Según se desprende de nuestro intercambio, nuestros procedimientos se adaptarán a sus protocolos de manera que permitan una acoplación automática con el enriquecimiento mútuo que esto supone.

El proyecto se desarrolla inicialmente en la provincia de Tarragona, aunque uno de los objetivos propuestos es la transferencia de conocimientos, resultados y procedimientos a universidades e instituciones en materia de patrimonio arquitectónico y paisajístico, tanto a nivel nacional como internacional.


Investigadores

Investigador principal:
Gillermo Zuaznabar Uzkudun: guillermo . zuaznabar (at) urv . cat

Investigadores en activo:
Juan Fernando Rodenas García: juanfernando . rodenas (at) urv . cat
Jose Ramón Domingo Magaña: joseramon . domingo (at) urv . cat
Manuel Ferrer Sala
Alfons Civit Martínez: alfons . civit (at) urv . cat
Lluc Sumoy Van Dyck

El CAIT se nutre también de la participación de estudiantes en actividades docentes o con beca de colaboración.


Entidades colaboradoras

Entidades que han adquirido compromisos de colaboración con el CAIT:

Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
 
Demarcació de Tarragona
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
 
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona


Es voluntad del CAIT poder poner a disposición pública algunas de las características de la información que se obtiene en cada investigación. Para ello, se cuenta con un visor cliente de mapas conectado a un servidor propio, de cartografía digital.
El servidor de cartografía consiste en un QGis Server sobre Apache. El cliente de mapas es Lizmap, de 3Liz, que trabaja sobre json/jelix y OpenLayers.
Cada mapa incluye determinada información, que puede activarse o desactivarse por capas, y en función de la escala de representación. El modo de representación gráfico, así como la cantidad de capas a cruzar, dependerá de cada proyecto. La información incluída en las entidades consultables puede enlazar con fichas propias o con terceras páginas.
La gran cantidad de información a procesar y representar puede colapsar el sistema servidor-cliente, dependiendo de las capas solicitadas a nuestro servidor o de las características técnicas de vuestro computador y navegador.
El visor de mapas se encuentra permanentemente en construcción, para ejorar la información existente y añadir de nueva.
Para evitar peticiones de robots el acceso debe realizarse mediante nombre de usuario y contraseña. Por favor, utilicen el nombre Visitor como usuario y Visitant como contraseña en esta página.


Dirección

Centre d'Anàlisi Integral del Territori (cait)
Escola d'Arquitectura de Reus (ear-URV)
Av. de la Universitat, 1
43204 Reus

Créditos

Esta página web ha sido compuesta mediante la plantilla Fractal realizada por HTML5UP (cc libre bajo reconocimiento). El visor de mapes es Lizmap, elaborado per 3Liz, mediante servidor QGis sobre Apache y cliente Openlayers.

Nota legal

Este sitio web no recolecta cookies de sus usuarios, pero sí que conserva las direcciones IP de quien se conecta, con funciones de mejora del servicio y de autoprotección. La conexión a este sitio web implica la aceptación de las restricciones que se expongan, así como la aceptación de las legislaciones vigentes. El CAIT no se hace responsable del contenido de los enlaces a terceras páginas
.